ECOPARK Chào bán thành công toàn bộ số lượng 2.000 căn hộ West